Постигане на неутралност по отношение на климата: препоръки от експертна група, за да се подпомогнат енергоемките отрасли да допринесат към целта на ЕС до 2050 г.

 Комисията публикува препоръки от експертна група относно начините за трансформиране на енергоемките отрасли на ЕС, така че те да допринесат за постигането на общоевропейските цели за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Тези цели бяхаизложени в стратегията на Комисията „Чиста планета за всички“ през ноември 2018 г.Експертната група обединява представители на 11 отрасъла, които съставляват повече от половината от потреблението на енергия в промишлеността на ЕС, като например производството на алуминий, стомана и цимент. Те разработиха политическа рамка, чиято цел е да се постигнеточният баланс между европейските амбиции в областта на климата и необходимостта нашата промишленост да запази конкурентоспособността си. Техният принос ще бъде включен в бъдещияЕвропейски зелен курс на Комисията и в промишлената стратегия на ЕС.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Промишлените отрасли на ЕС са наши партньори за постигането на целите, свързани с климата и кръговата икономика, и ги поздравявам за тяхната  ангажираност. Неутралната по отношение на климата икономика не е само задължителна заради  бъдещите поколения. Тя също така ще предостави огромни възможности по отношение на иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места.“

Препоръките включват действия, които биха могли да изпратят правилните пазарни сигнали, за да се привлекат нови инвестиции и да се помогне на дружествата да приложат разходоефективни решения за постигане на неутралност по отношение на климата. В тях също така се набляга върху необходимостта да се гарантира справедлив преход, подчертава се, че е важно работниците да

придобият необходимите умения за бъдещето и да се помогне на общностите, които зависят от тези отрасли, да управляват прехода.

По-специално, в препоръките се подчертават ключовите фактори за успех в рамките на три основни приоритета:

Създаване на пазари за неутрални по отношение на климата и кръгови продукти,например чрез по-стратегическо използване на обществените поръчки за подбор наустойчиви продукти и услуги. Това беше въведено при прегледа на правилата през 2014 г.,като на публичните органи се даде правото да използват обществените поръчки, когато купуват продукти и услуги, за да постигнат целите в областта на опазването на околната среда, общественото благополучие или иновациите. Експертите подчертават също така необходимостта да се помогне на потребителите да направят по-информиран избор.

Разработване на широкомащабни пилотни проекти в областта на чистите технологии с цел внедряване на пазара. Те следва да бъдат подкрепени със средства на ЕС и чрез по- лесен достъп до частно финансиране.

-Преминаване към алтернативни източници на енергия и изходни суровини, които са неутрални по отношение на климата. Това ще изисква, например, осигуряване на достъп и наличие на такива източници на конкурентни цени в световен мащаб, картографиране на  енергийната инфраструктура и доставки и насърчаване на принципа „енергийната ефективност на първо място“ .

- Експертната група препоръчва също така да се създаде обсерватория за промишления преход, която да наблюдава напредъка на промишлеността към неутралност по отношение на климата и да предоставя насоки.

Следващи стъпки

В началото на следващата година Комисията ще представи препоръките на държавите членки в рамките на Съвета по конкурентоспособност на ЕС и на Европейския парламент.

 През октомври 2015 г. Комисията създаде Групата на високо равнище за енергоемките отрасли, съставена от представители на държавите членки, промишлеността и гражданското общество, която да предоставя консултации относно политиките, свързани с енергоемките отрасли.

Промишлените отрасли, участващи в Групата на високо равнище, вече представиха доклад през септември 2018 г. като свой колективен принос към стратегията на Комисията „Чиста планета за всички“.

Такива отрасли са в основата на много вериги за създаване на стойност и са от решаващо значение за нашата икономика и работни места. Тези отрасли споделят амбицията на Парижкото споразумение относно изменението на климата и признават мащаба на предизвикателството, поставено от трансформирането, както и възможностите, които то предоставя. Те са постигнали значителни резултати по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, като са ги намалили с 36 % между 1990 г. и 2015 г. Като се имат предвид дългите инвестиционни цикли на тези отрасли, постигането на целта за 2050 г. изисква бързи действия.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

  Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Четвъртък, 12 Декември 2019

На 13 декември  българският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж  Мария...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Реколта, Пазари, Цени

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Четвъртък, 12 Декември 2019

Ниските изкупни цени продължават да бъдат най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари, заяви Михаил Михайлов,...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Сряда, 11 Декември 2019

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.