Контролът върху биохраните не защитава потребителите

Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни и продукти в България не защитава достатъчно интересите на потребителите. Това е основният извод от анализа на Сметната палата, която е направила проверки на контролиращите в държавата лица и ведомства в периода
1 януари 2015 – 30 юни 2017 г., представен в началото на месец август от одитна институция.
Една от основните причини за негативния извод на Сметната палата е, че контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен, тъй като липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни.
По неокончателни данни от МЗХГ това е сектор с годишен оборот близо 100 млн. лв., който с всяка изминала година нараства благодарение не само на нарастващото търсене, но и на увеличаващите се субсидии за насърчаване и подпомагане на биоземеделието.
Заради това и броят на регистрираните в Министерството на земеделието и храните (МЗХГ) биологични производители, преработватели и търговци постоянно се увеличава. За шест години (виж графиката) техният брой е нараснал седем пъти – от 1054 през 2011 до 7262 към 31.12.2016 г. Според източници от МЗХГ и през миналата година техният брой е увеличен, но все още няма окончателни официални данни.
Кой контролира
Изискванията на ЕС задължават всяка от държавите членки да създаде система за контрол и да бъдат определени компетентни органи, като по този начин се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с изискванията, заложени в правната рамка на Общността относно биологичното производство. В България контролът се осъществява от:
Министърът на земеделието и храните е отговорен за провеждането на политиката на качество съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. Дейността на министъра на земеделието и храните се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.
Дирекция «Биологично земеделие и растениевъдство» в МЗХГ е компетентно звено при провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното земеделие, както и на надзора и контрола, включително и над контролиращите лица.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия