Обединени Български Животновъди: За втори път отпускат „де минимис” за овцевъди и козевъди, а за говедовъди нито веднъж

За втори път в една година ДФЗ  отпуска  „де минимис” за овцевъди и козевъди, а за говедовъди и биволовъди нито веднъж, протестират от Асоциацията на говедовъдите.
Помощта се отпускала в резултат на протести на асоциация  “НОКА” без това да е изкоментирано или да е търсено за пореден път мнението по темата на останалите асоциации – браншови и развъдни.  Това безумие трябва да бъде спряно на секундата, заявяват от Асоциацията на говедовъдите.
Управителният съвет на “Обединени Български Животновъди”  е категорично против отпускането на помощта на земеделски стопани, които през 2017г. не са могли да реализират на пазара минимално изискуемите количества мляко по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, защото:
1. Не може да се отпуска де минимис за бенефициенти, които не са спазили разпоредбите на Наредба №3/2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Правилата са еднакви за всички бенефициенти (животновъди), кандидати за помощта.
2. Не може да се отпуска помощ на бенефициенти в случая животновъди – овцевъди и козевъди, които не са изпълнили условията на Наредбата и са кандидати за плащания с еднакъв старт с онези, които са изпълнили условията през 2017г. Такива хора не само че не трябва да получават помощ, а трябва да бъдат и санкционирани!

Tретият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов

Tретият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки  се проведе  в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.
Семинарът беше открит от доц. Марина Николова, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ и на магистърска програма „Агробизнес“ в Стопанската академия в Свищов. Тя сподели, че образованието, науката и бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество. По този начин студентите се запознават с практиката и опита, като излизат с по-добри знания и подготовка за стартиране на собствен бизнес в агросектора.
Експерти от НССЗ информираха участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясниха изискванията при кандидатстване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.
Представени бяха и добри  практики в сектор пчеларство в стопанството на Паулина Андреева, което е разположено в землището на  Павликени и  Сухиндол и в първоначалния си вид представлява два пчелина с 201 броя пчелни семейства, отглеждани по методите на биологичното производство в кошери от системата Дадан Блат. Благодарение на подпомагането по подмярка 6.1. младата фермерка увеличава броя на пчелните семейства с допълнителни нови 65 броя, които също се отглеждат по методите на биологичното производство. По този начин общият брой на пчелните семейства достига 266 броя. Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г.

Румен Порожанов: Посоката на развитие в агросектора е само една- напред и нагоре

Министър Румен Порожанов откри Осмия Национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той приветства обединената Асоциация на зърнопроизводителите и даде много висока оценка  за работата на организацията.
Според Порожанов в България зърнопроизводството е на много високо равнище като технология и  ефективност. Посоката на развитие е само една- напред и нагоре. В момента се подготвя задание за т. нар. SWOT- анализ, свързан с подготовката на стратегическите планове в новата Обща селскостопанска политика. Това е най-важния документ, който ще изведе целите, инструментите и начина по който ще бъдат финансирани плащанията
Подготовката на стратегическите планове в новата Обща селскостопанска политика е най-важния документ, който ще изведе целите, инструментите и начина по който ще бъдат финансирани плащанията. Темата за бюджета е много важна. България го запази, като абсолютна сума със съвсем леко увеличение  на директните плащания в рамките на целия програмен период, каза още министърът на земеделието.

Атидже Алиева-Вели: Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за изпълнението на ПРСР

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 - 2020 г., това заяви Атидже Алиева-Вели заместник изпълнителен директор на ДФЗ.
От постъпилите през ИСУН 44 проектни предложения 38 са валидни и подадени в срок. От тях 33 са в процес на оценка на административно съответствие и допустимост. Бюджетът по приема е 7,5 млн. евро, а разглежданите в момента проекти са със заявена финансова помощ от близо 9,5 млн. евро, допълни още Алиева.
За първи път тази година кандидатите по ПРСР – както земеделските производители, така и общините, имаха възможност да подават заявления за европейско финансиране електронно, през информационната система ИСУН 2020. Бяха отворени 17 приема за набиране на проектни предложения, по които общият бюджет е близо 336 млн. евро.

Oпределиха отстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол

Oтстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол  през 2017 г. определи министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.  До края на 2018 г. ще бъдат изплатени близо 73 млн. лв., а останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2019 г.
Това е третата кампания, в която процесът по кандидатстване за държавната помощ  е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани директно, а не както преди това под формата на ваучери за гориво.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия