НАЗ:Земеделската земя е невъзобновяем, незаменим и сред най-значимите за човечеството естествени ресурси

Цената на земеделската земя се е повишила над два пъти и половина за последните десет години, като в някои области на страната достига рекордни стойности по данни на Националния статистически институт.
Свободният достъп на установени в друга държава членка физически лица и корпорации до придобиване на собственост върху земеделски имоти ще засили ръста на цените и ще влоши перспективите за развитие на стопанствата, съответно и на земеделския сектор като цяло.
 По-голямата част от обработваемата земя в страната е наета, дейността на ползвателите-земеделските производители  е зависима от възходящото движение на нейната стойност и съответно е силно уязвима на агресивно навлизане на капитали на пазара. Условията за земеделие ще се превърнат в непосилни, според Асоциациата на зърнопроизводителите.
От друга страна, въпреки че ценовите равнища на земята са твърде високи в национален аспект (ниска възвръщаемост на инвестиции в земеделска земя), на ниво ЕС те са сред най-ниските. Затова са съвсем реалистични очакванията за нарастване на интереса на външни инвеститори към закупуване на евтина и плодородна българска земя.
 Европейският парламент също изрази загриженост и тревога, във връзка с изкупуването на земеделски земи от инвеститори извън земеделския сектор и лица, занимаващи се с финансови спекулации (застрахователни дружества, пенсионни фондове, и др.). В приетата Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земятa,  са отправени препоръки държавите членки да използват инструменти за регулиране на пазара на земя, като заимстват опита и успешните модели на други държави членки в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕС.
Редица държави членки прилагат защитни механизми срещу спекулативната дейност на инвестиционните фондове. Съществуващите регулации във Франция и Австрия, например, не влизат в противоречие с основните права и свободи, гарантирани от правото на Европейския съюз, но осигуряват контрол върху ползването на земеделската земя по предназначение, като са създадени: специални публични агенции, които регулират пазара на земеделски имоти, включително чрез максимален праг на рентата  или специален разрешителен режим с условието за извършване на земеделска дейност.
В Полша и Унгария част от изискванията за достъп до закупуване и наемане на земеделска земя са свързани с доказване на квалификация, опит и регистрация като земеделски стопанин. Словашката република приема конституционна промяна през 2017 г., с цел протекция на земеделската земя, съгласно която земята е дефинирана като незаменим и невъзобновяем природен ресурс, обект на специална защита от държавата и обществото.
Спазването на ангажиментите на България, произтичащи от Договора за функционирането на ЕС, предполага наличие на ефективни защитни механизми, които да възпират спекулативния интерес на инвестиционните дружества. Отчитайки спецификата на пазара на земеделска земя, на този етап страната ни не е подготвена за пълно либерализиране на режима на достъп до земеделска земя на физически и юридически лица от други държави членки.
Земеделската земя е ограничен, невъзобновяем, незаменим и сред най-значимите за човечеството естествени ресурси. В този смисъл, собствеността върху земеделската земя е от стратегическо значение за нашата страна, както по отношение на земеделието и икономиката, така и за националната сигурност.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия