Страните от Централна и Източна Европа ще работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) подписаха  Обща позиция по Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.
„Страните от Централна и Източна Европа трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми“, заяви  заместник-министърът Вергиния Кръстева. Тя подчерта, че по този начин гласът на Страните от ЦИЕ ще бъде чуван и успехът гарантиран. Кръстева участва в срещата на високо равнище на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения и Хърватия, която се проведе в Опонице.
 Акценти в дневния ред бяха:въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г, формулиране на стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство и  обмен на мнения по темата за укрепването на позицията на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики.

Розопроизводителите получиха 2 млн. лева по схемата на минималната държавна помощ de minimis

Розопроизводителите получиха 2 млн. лева  по схемата на минималната държавна помощ de minimis. Субсидии са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ и е за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.
Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от МЗХГ след подаване на всички заявления за участие по схемата.
Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три последователни данъчни години.
Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла.

Стартират специализирани теренни проверки

Стартират специализираните теренни проверки на физически блокове. В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018 г.
Целта на проверката е да установи дали съответните площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно  Наредбата за критериите за допустимост за подпомагане.
Областните дирекции следва да информират кметовете на съответните населени места или друго длъжностно лице от местната администрация за стартиране на терените проверки и тяхната цел, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане.
Проверките могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси

ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси. Основната цел е определяне на мерки за смекчаване на въздействието на очакваните климатичните промени върху земеделието и подобряване на качеството на метеорологичните и агрометеорологичните измервания на територията на страната.
Двете страни ще работят за гарантиране на националната продоволствена сигурност чрез предоставяне на предварителна информация за метеорологичните и агрометеорологични условия, климатичните и агроклиматични ресурси на страната по региони; превенция на опасността от неблагоприятни явления и процеси с метеорологичен произход, както и планиране на очакваните добиви от различните земеделски култури за осигуряване на устойчиво управление и предвидимост на агропродуктовите баланси.
Споразумението включва и съвместяване на дейности, материални и човешки ресурси в техните структури в страната, навсякъде където е възможно. Това обхваща спектъра от дейности по мониторинга на времето и конкретното му влияние върху земеделски култури и животновъдството в мрежите за наблюдения на НИМХ, до прогноза на времето в краткосрочен и дългосрочен план, включително оценка на измененията на климата и планиране на оперативни дейности и стратегически насоки в селското стопанство.

Румен Порожанов:Право и привилегия на ловците е да подпомогнат борбата с АЧС

В България опазването на дивеча и неговото размножаване са важни държавни и обществени въпроси, неразделни от големия проблем, който вълнува днес не само страната ни, но и цялото човечество – опазването на природата, заяви министър Румен Порожанов при откриване на ловния сезон.
 Пред всички нас стои тежко предизвикателство, на което трябва да отговорим адекватно и отговорно, защото вече е на прага ни – справянето с африканската чума по свинете, каза Порожанов.
Болестта не трябва да бъде допусната на наша територия. В мерките, които се предприемат изключително много се разчита на българския ловец. Той е най-важната фигура не само за ползването и стопанисването на дивеча, но и за опазването на неговото здраве. Морално право и привилегия на ловците е да се отнесат сериозно и отговорно към проблема и подпомогнат борбата с АЧС.
За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети, Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите призовават българските ловци  стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, както и противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия