Oпределиха отстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол

Oтстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол  през 2017 г. определи министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.  До края на 2018 г. ще бъдат изплатени близо 73 млн. лв., а останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2019 г.
Това е третата кампания, в която процесът по кандидатстване за държавната помощ  е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани директно, а не както преди това под формата на ваучери за гориво.

Експерти презентират проект „CAP – HOT SPOT“ във Варна

България изостава по линия на предприемаческите инициативи. Значително  по-ниска е иновационната активност на малките и средните предприятия в страната в сравнение с другите страни от ЕС, заяви доц. Евгени Станимиров от ИУ-Варна, където се проведе семинар в рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“.
 В семинара участваха както студенти и академиченият състав на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна, така и студенти от катедра „Растениевъдство” към Технически университет.
По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“. Геновева Занева, експерт към Националната служба за съвети в земеделието запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Тя презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства».

Девета Босфорска среща под надслов „Мир за всички и устойчиво развитие“ се проведе в Истамбул

9-та Босфорска среща на високо нивo под надслов „Мир за всички и устойчиво развитие“ се проведе в Истамбул. В срещата участва министър Порожанов, който изтъкна, че  земеделието заема специфично място в социално-икономическия живот на България.
 Традициите в производството на зърнени култури, зеленчуци, плодове и отглеждането на животни, са основни фактори за развитието му. България притежава редица конкурентни предимства за реализиране на инвестиции в тези области.
 Министерството насърчава процеса на цифровизация на селското стопанство в неговата цялост и подготвя стратегия, която ще даде зелена светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието.
 Според Порожанов  ускореното развитие на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес модели в земеделието може да допринесе за привличане на по-младите поколения, като по този начин забави негативните процеси и влошаването на демографската структура на заетите със земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.
Целта на всички ни трябва да бъде преодоляване на предизвикателствата, готовност за подкрепа, солидарност и сътрудничество между равноправни участници с общи интереси и взаимна толерантност,  каза министърът.

АЗПБ спря Наредбата за регистъра на горива

На проведена работна среща в Министерство на икономиката, организирана от заместник-министър Александър Манолев, бяха приети всички предложения на АЗПБ.
  Становището на Асоциацията беше изпратено официално на 21 ноември 2018г. до министъра на икономиката- г-н Караниколов и до министъра на земеделието и храните Румен  Порожанов по проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Благодарение на своевременната намеса на АЗПБ и категоричната позиция срещу така подготвената проектонаредба, проектът на документа е свален от сайта на МИ и от портала за Обществени консултации преди крайния срок на общественото обсъждане 30.11.2018г..
Тази седмица се очаква експертният екип на МИ да предостави нов проект за обсъждане.

АЗПБ: Фермерите се нуждаят от предвидимост и прогнозируемост на националната политика

АЗПБ изрази своята категорична позиция срещу предложението за драстично увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани за 2019г.
   Асоциацията изпрати писмено становище,  запознавайки депутатите със своите аргументи. В становището е посочено, че подобно увеличение е целесъобразно да става поетапно, последователно в рамките на няколко години и да кореспондира с общата рамка на икономическото развитие и състоянието на агросектора.
 Фермерите се нуждаят от предвидимост и прогнозируемост на националната политика, за да могат да се адаптират и да управляват ефективно своите стопанства, особено на фона на увеличаващите се рискове от различно естество и несигурност през последните няколко години.
Депутатите от Бюджетната парламентарна комисия решиха увеличението на минималния осигурителен доход за земеделските стопани за 2019г. да бъде 400 лв./месец, отстъпвайки от първоначално предложените 560 лв./месец. Така увеличението за 20019г. ще бъде увеличено с 50 лв.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия