ЕК поиска допълнителна рестриктивна зона в страната заради инфлуенца по птиците

Циркулацията на  инфлуенца продължава да съществува в птицефермите. Основни причини за появата и разпrостранението на инфлуенца по птиците са пробиви в биосигуността на фермите, отглеждане на птици на открито и биосигурност по време на транспорт на птици, заяви БАБХ.
Стратегията за контрол на ситуацията включва мерки като: биосигурност в стопанствата; по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса; движение на птици в и от предпазните и надзорни зони не се допуска, само при изключенията, разписани в законодателството.
За осъществяването на превенция и контрола на заболяването се извършва и строг надзор с клинични прегледи в птицевъдните обекти, намиращи се в създадените предпазни и наблюдателни зони около констатираните огнища. С наложените мерки БАБХ се стреми към оздравяване на сектора по отношение на болестта инфлуенца. Агенцията настоява за самоконтрол и създаване на браншова организация, която да подпомага дейностите по контрола.
 Европейската Комисия  повдигна въпроса за разширяване на настоящите зони на ограничения и създаване на допълнителна рестриктивна зона в страната, която да включва територията на областите Пловдив, Хасково и част от област Стара Загора. Основанията на ЕК са свързани основно с увеличаването броя на огнищата от началото на октомври 2018 г., появата на огнищата в едни и същи птицевъдни обекти, започващия високо рисков сезон по отношение на заболяването, необходимостта за предоставяне на гаранции пред страни членки и трети държави във връзка с движението на живи домашни птици и яйца за люпене.

Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на собственик на животновъден обект

Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на собственик на животновъден обект в село Кости срещу заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните, с която е отказано изплащане на обезщетение на стопанина. Съдебните власти са взели решението, след като са се запознали с позициите и на двете страни.  
На 29 юни 2018 г., при изпълнение на мерките за ликвидиране на заболяването Чума по дребните преживни животни, ОДБХ – Бургас установява, че стопанинът на обект в село Кости е отглеждал 64 кози от различни възрастови групи, на които не е извършена официална идентификация. Това е задължение за собственика съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
След констатиране на нарушението и при спазване на ветеринарномедицинското законодателство е извършено хуманно умъртвяване на всички 64 кози. Собственикът на животновъдния обект е подал заявление за обезщетение. Предвид установеното неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност от негова страна, заявлението е отхвърлено.  Стопанинът на стадото обжалва заповедта и претендира изплащане на обезщетение за умъртвените кози.  
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ на 28 юни е обявено първично огнище на Чума по дребните преживни животни в същото стадо. Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението на заболяването съгласно действащото национално и европейско законодателство. В резултат в населеното място са умъртвени по хуманен начин и унищожени общо 538 дребни преживни животни в 7 животновъдни обекта, като по-голямата част от умъртвените овце са били и под селекционен контрол.
След ликвидиране на заболяването в село Кости се пристъпва към процедура за обезщетение на собствениците на убитите животни в най-кратки срокове.

ДФ „Земеделие“ преведе 1.5 млн. лева по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.
Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни.
Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ" е:
      • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито - 27,46 евро за животинска единица;
      • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито - 42,71 евро за животинска единица;
        • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.
Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ" е:
          • за осигуряване на свободна подова площ на закрито - 44,40 евро за животинска единица
        • за свободно отглеждане на открито - 22,50 евро за животинска единица
Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на фонда.

БАБХ инициира среща със свиневъдния сектор

БАБХ инициира среща със свиневъдния сектор, на която ще бъдат обсъдени въпроси с висок приоритет като епизоотичната обстановка в страната и ЕС, предприетите и бъдещи мерки за овладяване на заболяването,  стратегията за превенция в България, планове за спешни действия, биосигурността в свиневъдните обекти, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС и мерките на Европейската комисия.
Африканската чума по свинете е едно от най-опасните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Болестта предизвиква значителни загуби за националната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловните стопанства.
Мерките по отношение на заболяването са базирани изцяло на Стратегията на Европейския съюз за африканска чума по свинете и са насочени най-вече към дивата популация. Стратегиите за контрол в отделните държави целят ранно откриване на болестта и прилагане на стриктни мерки за контрол и биологична сигурност в обектите.
АЧС е констатирана в девет държави членки: Белгия, Чехия, Полша, Естония, Латвия, Румъния, Унгарияи, Латвия, Румъния.

Птицевъди протестират пред сградата на Агенцията по безопасност на храните

Птицевъди протестират пред сградата на Агенцията по безопасност на храните преди обсъждането на проблемите около птичия грип. До момента в България има регистрирани над 20 огнища на болестта.
Протестът е мирен, само с плакати с искане за оставката на председателя на БАБХ  Дамян Илиев. Присъстват само представители на фирми и ферми за водоплаващи птици. По думите им, 10 000 души ще останат без работа заради мерките, предприети срещу птичия грип.
 Протестиращите искат незабавна оставка на ръководството на БАБХ заради неадекватни и безхаберни действия - издаване на половинчати заповеди, безхаберие към хората, неплащане навреме на избитите животни. Ръководството на БАБХ преговаря с производители от фермите, а резултатите от срещата се очакват по-късно следобед.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия