Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2019 г: необходима е повече работа

Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката.Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за гражданите, тъй като то отстоява правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар.Броят на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения се запази не променен през изминалата година, но новите производства се увеличиха с 20 % в сравнение с предишната година. През 2019 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Люксембург, Естония и Литва, а най-голям брой — срещу Испания, Италия и Гърция.Комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората идейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП,транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области. Например Комисията предприе действия срещу три държави членки заради прекомерно високи равнища на замърсяване на въздуха и срещу пет държави членки, които не са осигурили равностоен достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112.Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и диалог.През 2019 г. тя отдели специално внимание на подкрепата за националните и регионалните органи при прилагането на правилата относно управлението на отпадъците, качеството на въздуха, енергийната ефективност, селскостопанските пазари и равенството между половете.Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС За да могат гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в договорените срокове.Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 г.се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля (от419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г.(847 производства). С цел да допринесе за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и посредством обмена на най-добри практики на заседанията на експертните групи.Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови производства имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания,Италия и Литва.Комисията продължи да сезира Съда на Европейския съюз с производства за неизпълнение на задължение поради ненавременно транспониране, искайки налагане на дневни парични санкции по член 260, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Миналата година тя сезира Съда на ЕС с иск срещу Испания, търсейки налагането на финансови санкции(дело C-658-19).В решението си от 8 юли 2019 г. по дело Комисията / Белгия Съдът на ЕС приложи за първи път схемата за санкции, предвидена в член 260, параграф 3 от ДФЕС. Съдът наложи дневна парична санкция на Белгия (дело C-543/17) заради неприемането и несъобщаването на всички необходими мерки за транспонирането на Директивата относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.От 1984 г. насам, когато Европейският парламент отправи искане в този смисъл, Европейската комисия ежегодно представя доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно докладана Комисията.Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и от полза за гражданите и предприятията. В рамките на разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия има общата отговорност за инициатива в законодателния процес. Съветът и Европейският парламент вземат решения по предложенията на Комисията. Държавите членки отговарят за навременното и правилно прилагане и изпълнение на правото на ЕС в националния си правен ред. Цикълът се затваря от Комисията: след като предложенията бъдат приети и станат действащо право на ЕС, тя следи дали държавите членки го прилагат правилно и предприема действия, ако това не е така.Отстояването на върховенството на закона е сред политическите приоритети на Комисията „Фондер Лайен“.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

Понеделник, 10 Август 2020

  От Светлана Боянова – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Понеделник, 10 Август 2020

Институтът по аграрна икономика  към Селскостопанска академия показва потенциала на географско-информационните системи (ГИС, изработването...

Реколта, Пазари, Цени

 Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Понеделник, 10 Август 2020

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи, тъй като продажбите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Понеделник, 10 Август 2020

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.