Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2019 г: необходима е повече работа

Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката.Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за гражданите, тъй като то отстоява правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар.Броят на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения се запази не променен през изминалата година, но новите производства се увеличиха с 20 % в сравнение с предишната година. През 2019 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Люксембург, Естония и Литва, а най-голям брой — срещу Испания, Италия и Гърция.Комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората идейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП,транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области. Например Комисията предприе действия срещу три държави членки заради прекомерно високи равнища на замърсяване на въздуха и срещу пет държави членки, които не са осигурили равностоен достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112.Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и диалог.През 2019 г. тя отдели специално внимание на подкрепата за националните и регионалните органи при прилагането на правилата относно управлението на отпадъците, качеството на въздуха, енергийната ефективност, селскостопанските пазари и равенството между половете.Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС За да могат гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на правото на ЕС, от решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в националния си правен ред в договорените срокове.Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 г.се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля (от419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г.(847 производства). С цел да допринесе за навременното и правилно транспониране, Комисията продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и посредством обмена на най-добри практики на заседанията на експертните групи.Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови производства имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания,Италия и Литва.Комисията продължи да сезира Съда на Европейския съюз с производства за неизпълнение на задължение поради ненавременно транспониране, искайки налагане на дневни парични санкции по член 260, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Миналата година тя сезира Съда на ЕС с иск срещу Испания, търсейки налагането на финансови санкции(дело C-658-19).В решението си от 8 юли 2019 г. по дело Комисията / Белгия Съдът на ЕС приложи за първи път схемата за санкции, предвидена в член 260, параграф 3 от ДФЕС. Съдът наложи дневна парична санкция на Белгия (дело C-543/17) заради неприемането и несъобщаването на всички необходими мерки за транспонирането на Директивата относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.От 1984 г. насам, когато Европейският парламент отправи искане в този смисъл, Европейската комисия ежегодно представя доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно докладана Комисията.Комисията се съсредоточава приоритетно върху проблемите, при които нейните действия за осигуряване на спазването на правото могат да са от голямо значение и от полза за гражданите и предприятията. В рамките на разпределението на отговорностите между европейските институции Европейската комисия има общата отговорност за инициатива в законодателния процес. Съветът и Европейският парламент вземат решения по предложенията на Комисията. Държавите членки отговарят за навременното и правилно прилагане и изпълнение на правото на ЕС в националния си правен ред. Цикълът се затваря от Комисията: след като предложенията бъдат приети и станат действащо право на ЕС, тя следи дали държавите членки го прилагат правилно и предприема действия, ако това не е така.Отстояването на върховенството на закона е сред политическите приоритети на Комисията „Фондер Лайен“.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Петък, 11 Юни 2021

Министерство на земеделието, храните и горите ще стартира предвиденото за  2021 г. самолетно заснемане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Петък, 11 Юни 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

Четвъртък, 10 Юни 2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев....

Реколта, Пазари, Цени

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Неделя, 13 Юни 2021

Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Неделя, 30 Май 2021

 Генералният директор на ФАО Dongyu и Томас Дж. Вилсак, секретар на Министерството на земеделието...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.