Мария Габриел: Мащабни инвестиции в иновации, наука и таланти ще направят Европа лидер в технологичната ера


Стратегическа е важността на новата европейска платформа за новатори от
всички региони в Европа. Българският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел Срещата на върха на Европейския съвет по иновациите - най-мащабното събитие в Европа, обединяващо новатори, изследователи, предприемачи, инвеститори от цяла Европа, за обсъждане на бъдещето на европейската политика в областта на иновациите. Проявата има за цел да допринесе също така за споделянето на опит, добри практики и предоставяне на
възможности за свързване и работа в мрежа между стартъпи, научни изследователи и инвеститори.

„Свидетели сме на нова вълна от иновации, която е с потенциал да промени всеки сектор от икономиката. Ако Европа добре съчетае силата си в науката с мащабни инвестиции в иновации, това ще даде шанс за лидерство и в глобален план. Нуждаем се от стратегически инвестиции,
сътрудничество и нов европейски план за действие за иновациите. Днес предизвикателството е с Европейския съвет по иновациите, държавите-членки и регионите да превърнем амбициите в
реалност_“, заяви Мария Габриел при откриване на форума.

Европейският съвет по иновациите вече е подпомогнал над 5000 стартъпи от цяла Европа с над 4.3 милиарда евро инвестиции. Тези стартъпи допълнително са привлекли близо 10 милиарда евро за последващи инвестиции и успешно се разрастват на пазара.

Комисар Габриел обърна специално внимание на Форума на Европейския съвет по иновациите. Той има за цел да обедини в мрежа новатори и инициативи на европейско, национално, регионално и местно равнище. Бяха представени и препоръките за бъдещата работа на платформата. Те обхващат пет основни области, свързани с ефективното използване на наличните финансови ресурси, свързване на иновационните екосистеми в Европа,  sтратегическите инвестиции в иновациите, разрастване на стартъпите и подкрепа за  оваторите
в единния пазар.

„Свързаност, принос и съвместно създаване на решения – това е силата на Форума на Европейския съвет по иновациите. От днес Европа има единна точка за обмен на информация за всички новатори. Бих искала тя не само да бъде място за обмен на дискусии и добри практики, но и за прилагане на общи решения. Очаквам заедно да реализираме иновации „произведено в ЕС“, а Европейския съвет по иновациите да бъде двигател за подкрепа на бъдещите технологични „шампиони“. Сега е времето да обединим усилия и създадем условия за подкрепа на европейските таланти_“, заключи българският еврокомисар.

Есенен пакет на европейския семестър: възстановяване с пълна сила от кризата и създаване на по-екологична и цифрова Европа

Европейската комисия постави днес началото на цикъла на европейския семестър за 2022 г. за координация на икономическите политики. Есенният пакет на европейския семестър включва годишния обзор на устойчивия растеж, становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) за еврозоната за 2022 г., препоръките на политиката за еврозоната и предложението на Комисията за съвместен доклад за заетостта.

Пакетът се основава на есенната икономическа прогноза от 2021 г., в която се отбелязва, че европейската икономика преминава от възстановяване към експанзия, но понастоящем е изправена пред нови предизвикателства.

Тазгодишният обзор на устойчивия растеж (ГОУР) предлага амбициозна програма за 2022 г., с която ЕС се насочва от управлението на кризи към устойчиво и справедливо възстановяване, което укрепва издръжливостта на икономиката на ЕС. В него също се посочва как Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) — основният елемент на NextGenerationEU — ще бъде по-тясно интегриран в новия цикъл на европейския семестър. По този начин ще бъдат осигурени полезни взаимодействия между тези процеси и ще се избегне ненужната административна тежест за държавите членки. Освен това в ГОУР се определя начина, по който
целите за устойчиво развитие (ЦУР) ще бъдат допълнително интегрирани в европейския семестър, за да се осигури напълно актуализирано и последователно докладване за ЦУР във всички държави членки.

Европейската комисия пуска в действие Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации. I3 е нов инструмент за финансиране за периода 2021—2027 г., който предоставя 570 млн. евро в подкрепа на комерсиализацията и увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за интелигентна специализация. Той ще насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, и поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони.

I3 ще подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции.
Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по „Хоризонт Европа“  и програмата за единния пазар . Първите покани за представяне на предложения по I3 ще бъдат на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022.

Поканите за представяне на проекти по I3 ще имат две направления:

· Направление 1: Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти

· Направление 2: Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони

Мария Габриел: Стартъпите са двигател за успех на иновационната екосистема в България

Пряко сътрудничество с университетите и регионите и ускорен трансфер  на знания към индустрията са акценти в периода 2021-2027 Българският еврокомисар Мария Габриел, заедно с министъра на образованието и  науката Николай Денков и министъра на икономиката Даниела Везиева, откриха  кръгла маса посветена на сътрудничеството между Европейския институт за  иновации и технологии (EIT) и България. Събитието беше повод да се обърне
внимание и на резултатите от сключения през май 2020 г. Меморандум за  разбирателство между Министерството на образованието и науката и Европейския
институт за иновации и технологии. Чрез новостите в програмите бяха очертани следващите стъпки за съвместни действия и предизвикателствата, на които те ще
дадат отговори.
„През последната година български стартъпи са привлекли повече инвестиции в сравнение с предходни години. На основата на техния успех, днешното
предизвикателство е изграждане на иновационна екосистема, в която тези стартъпи работят пряко с университетите, бъде ускорен трансфера на знания от
науката към индустрията и се осигури взаимодействие с регионите и финансовите инструменти на тяхно разположение. Бюджетът, мрежата от контакти и програмите
на EIT ще подпомогнат този процес“, заяви Мария Габриел.
Българският еврокомисар наблегна на трите новости на Европейския институт за иновации и технологии. На първо място, EIT ще подобри предприемаческия и
иновационен капацитет на университетите чрез пилотната инициатива за висшите учебни заведения с бюджет от 90 милиона евро. Комисар Габриел открои
успешното участие на редица български университети в тази инициатива. След това тя обърна внимание и на Регионалната иновационна схема, която е с удвоен
бюджет за периода 2021-2027 година, благодарение на усилията й по време на  преговорите по правната рамка на EIT. Накрая, Мария Габриел привлече

вниманието към потенциала на България, участвайки по-активно в общностите за знания и иновации на EIT. „На 26 ноември ще бъде обявена нова общност за знания и иновации в областта на  секторите на културата и творчеството. България има потенциал да бъде сред най- активните участници в нейното развитие. Изграждането на силна иновационна екосистема означава достъп до ресурси, инвестиции и партньорства. Такава е и целта на работата ни по отношение на успешното съчетаване на инвестициите между програмите на ЕС - „Хоризонт Европа”, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“ с  фондовете на кохезионната политика и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Мария Габриел: Нов подход, споделени ресурси и сътрудничество с частния сектор за повече момичета в науката и иновациите

Международният Форум на жените за икономика и общество, провеждащ се в  рамките на Италианското председателство на Г-20, събра в Милано политици, икономически лидери,  водещи представители на индустрията, академичните и  научните среди.  В дебата на тема „Образование в свят на предизвикателства:

Лидери вдъхновяващи момичетата към науката, технологиите, инженерството и математиката  (STEM)“  българският  еврокомисар  Мария  Габриел  призова  към  създаване на условия за подкрепа на момичетата и жените за образование  и  кариера в STEM специалностите. 

 Данните  показват,  че  днес  само  22%  от  всички  учени  и  инженери  във високотехнологичните сектори са жени. 46% от докторантите са жени, от които 26% са ректори на университети. Само 6% са стартъпите ръководени от жени. 90%  от момичетата в училище се интересуват от информационните и комуникационни технологии, но на 1000 завършили информационни и комуникационни технологии.

От тези 24 завършили, само 6 жени работят в тази сфера.  На  фона  на  тези  цифри  българският  еврокомисар  обърна  внимание  на съществуващите  добри  практики  на  европейско  ниво  и  новите инициативи в рамките на ресора й. „Днес е важно  да променим скоростта, с която нещата се  случват. Необходим е нов подход, а различните съществуващи инициативи да си  взаимодействат с цел по-голямо въздействие. Подходът трябва да обхваща мерки на  ниво  начално  и  средно  образование,  да  наблегне  на  активната  роля  на университетите и тясно си сътрудничи с бизнеса. На европейско ниво е необходима критична маса от инвестиции, целенасочени действия и конкретни инициативи в подкрепа на жените новатори“, отбеляза Мария Габриел.

 В новата програма „Хоризонт Европа“ и Европейския иновационен съвет вече бе  дадено  началото  с  промени,  обхващащи  критериите  за  кандидатстване  по програмата и подкрепа за компаниите ръководени от жени. В „Хоризонт Европа“ за първи път критерий за кандидатстване за финансиране е организациите да имат план за равнопоставеност между половете. С Европейския иновационен съвет комисар Габриел даде старт на инициативата Women TechEU, целяща да подкрепи 50 високотехнологични стартъпи ръководени от жени. Паралелно се изпълнява и „Програма за лидерство на жените“ за менторство и изграждане на мрежи за обмен  на добри практики.

 Мария  Габриел  открои  проекта  „Момичета  в  кръговата  икономика“  (Girls  Go Circular),  като  добър  пример  за  сътрудничество  с  бизнеса  и  надграждане на резултатите. Той се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и има за цел да предостави на момичета на възраст 14-18 години в цяла  Европа цифрови и предприемачески умения чрез  учебна програма за кръговата икономика. В рамките на една година са обучени 2300 момичета в 8 държави. Те  са част от най-голямата иновационна екосистема в Европа с над 60 иновационни  центъра. „50000 обучени момичета с проекта Girls Go Circular, 40000 обучени със  стажовете  „Цифрова  грамотност“  на  Европейския  институт  за  иновации  и  технологии, 50 високотехнологични компании, подкрепени от Европейски институт за иновации и технологии. Днес предизвикателството е да предоставим обучение и подкрепа за максимален  брой проекти. Следващата стъпка е съвместна работа между проектите. Само със сътрудничество, споделени ресурси и добри практики можем  да  привлечем  повече  момчета  към  STEM  специалностите, давайки им възможността  за  професионално  израстване“,  коментира Габриел.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Буяр Османи: Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет, за да може да завършим този спор

Буяр Османи: Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет, за да може да завършим този спор

Saturday, 27 November 2021

Надявам се по-бързо да бъде сформиран редовен кабинет и институциите, за да може да...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Tuesday, 16 November 2021

България подкрепя искането за въвеждане на спешни извънредни мерки на ниво ЕС за сектора...

Компании, Събития, Анализи

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие ще се проведе през 2022 г. у нас

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие ще се проведе през 2022 г. у нас

Friday, 12 November 2021

Следващото заседание на Българо-турския управителен комитет по земеделие да се проведе у нас през...

Реколта, Пазари, Цени

Мариана Кукушева: цената на хляба не се променя с дни, а с минути

Мариана Кукушева: цената на хляба не се променя с дни, а с минути

Sunday, 28 November 2021

Към момента цената на хляба не се променя с дни, а с минути. Това...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

МЗХГ започва процедура за осигуряване на de minimis за сектор „Рибарство”

МЗХГ започва процедура за осигуряване на de minimis за сектор „Рибарство”

Friday, 26 November 2021

Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за държавна помощ de minimis...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.