Предизвикателствата пред онлайн магазините

 
Еnterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център към Комисията за защита на потребителите организират традиционния си семинар на тема „Предизвикателствата пред онлайн магазините“.

Участниците в уебинара ще научат каква е задължителната информация,  която трябва да имат описана в Общите условия на сайта, кой трябва да плати транспортните разходи, когато потребителят върне купената стока и др.
 
Обучението ще се проведе онлайн на 29 юни 2021 г. от 10 ч до 12 ч.
Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация в срок до 28 юни. Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на семинара, са:

  • Срок за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. Транспортни разходи.
  • Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Процес при поръчка онлайн.
  • Задължителна информация, която трябва да присъства на сайта.
  • Платформa за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия 
  • Алтернативно решаване на спорове от помирителните комисии

 

Министър Бозуков: Трябват адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти в земеделието

На фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Това е начинът те да бъдат компенсирани заради налаганите още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни.  Това каза министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в гр. Лисабон, Португалия.

По думите му, за да се осигури стабилността на аграрния отрасъл в дългосрочен план, е необходимо да продължават да се търсят възможности за намаляване на социално-икономическите различия между държавите, между регионите и между отделните производители. Той посочи, че инструментите на политиката е необходимо да бъдат по-гъвкави и съобразени в оптимална степен със специфичните особености и нужди на всяка една от държавите членки.

„Темата за продоволствените системи, иновации и управление на природните ресурси е изключително актуална, както в условията на продължаващата пандемия от КОВИД-19, така и с оглед навлизащата в крайния си етап реформа на Общата селскостопанска политика“, отбеляза проф. Бозуков.

България счита, че в рамките на процеса на преход към „зелена икономика“, осигуряването на адекватно финансиране е от съществено значение. Това ще намали и рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.

„Необходимо е да укрепим  този финансов инструмент, който в бъдеще ще има още по-голям принос и в изпълнението на екологичните цели и биоразнообразието посредством спазването на изискванията на засилената условност. Затова за нас е притеснителен прагът от 10% задължително преразпределение на средствата за директни плащания. Комбинирането му със завишения процент за еко схеми води до прекомерно намаление на базовата подкрепа на земеделските стопани и до нарушаване на баланса между трите вида устойчивост – икономическа, социална и екологична. Минимален задължителен процент от 7,5% преразпределение на плащанията е балансирано решение“, обясни земеделският министър.

В допълнение той каза, че обвързаната подкрепа, която е другия инструмент за постигането на социалната и икономическа устойчивост на сектора, трябва да бъде запазена най-малко на настоящото ниво от 13+2%.

Според проф. Бозуков, едни от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправен секторът на земеделието, са свързани с ефективното  управление на водните ресурси. В контекста на последиците от климатичните изменения, темата за напояването е от изключително значение. „Считаме за приоритетно приемането на предложението на председателството за осигуряване на възможността за финансиране до 100 % на инвестиции в напоителна инфраструктура“, посочи той в заключение.

Заместник-министър Събев: Българското вино трябва да си върне присъствието на световните пазари

Българското вино трябва да си върне присъствието на световните пазари. Правото на ползване на общоевропейското означение за качество и произход дава видимост и нови възможности за родното винопроизводство. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на посещение на лозови масиви в с. Меден кладенец, област Ямбол и винарска изба в с. Калояново, област Сливен. 

По думите му, включвайки защитеното географско указание (ЗГУ) „Тракийска низина” в международните търговски споразумения на Европейския съюз, като тези с Китай, например, се дава ясна заявка от страната ни за мястото на родното производство по света. Той допълни, че ЗГУ „Тракийска низина”, което винопроизводителите в ямболско и в почти всички населени места в сливенско имат право да използват, е показател за авторитета и   хилядолетните български традиции в сектора.

„Качествените вина от региона достигат както българската трапеза, така и чуждестранни пазари. Отлична възможност за пазарна реализация представят и европейските схеми за качество на хранителни продукти и напитки”, каза още заместник-министър Събев в разговора си с местните гроздопроизводи

Акредитацията на лаборатория на Института по тютюна и тютюневите изделия с нов сертификат

Единствената у нас независима акредитирана лаборатория за анализ на основни компоненти в тютюна и тютюневия дим в България в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) респектира с отговорните функции и значение на научното звено в пловдивското село Марково, като част от структурата на Селскостопанска академия.

В лабораторния му комплекс, с Ръководител доц. д-р Маргарита Дочева, се извършват анализи за съдържание на основни компоненти в тютюн - никотин, редуциращи въглехидрати (захари), редуциращи субстанции, общи захари, хлориди и влага в тютюна. В тютюневия дим на цигарите се изследва съдържанието на контролираните компоненти - катран, никотин и СО.

В научноизследователските лаборатории на ИТТИ се изследват по-широк кръг от показатели, както в тютюна така и в тютюневия дим. В тютюна се определя съдържанието на общ азот, белтъци, амоняк, нитрати, които дават обективна оценка на качеството на тютюна. 

Основното техническо средство, което се използва при анализ на горепосочените вещества в тютюна е Автоматичният анализатор в поток AA3, Seal. Закупен е в началото на 2019 г. и се състои от инжектор, перисталтична помпа, която засмуква едновременно реактивите и тютюневия екстракт, основен модул, в който протичат цветните реакции и детектор.

Чрез автоанализатора се определя съдържанието на основните групи вещества в тютюна.

  • Азотсъдържащи вещества, представени от: алкалоиди, като никотин, общ азот, белтъчни вещества, нитрати и амоняк;
  • Въглехидрати – редуциращи захари, общи редуциращи захари, редуциращи субстанции;
  • Хлориди

Анализът на веществата се състои в екстракция на тютюнев прах с воден или 5-процентов разтвор на оцетна киселина и последващо анализиране чрез автоанализатора.

За всеки отделен показател се използват различни реактиви, които реагирайки с тютюневия екстракт образуват цветно съединение, което се колориметрира при определена дължина на вълната.

При определяне съдържанието на общ азот и белтъци е необходимо първоначално изгаряне на тютюна по метода на Келдал и последващо определяне на компонентите чрез автоанализатора.

По отношение на специфичните компоненти в тютюна се изследва съдържанието на полифеноли в тютюн, които определят полезните свойства на тютюна.

Във връзка с допълнение на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, който гласи че акцизна стока са: „изсушени, плоски с неправилна форма, частично обезжилени тютюневи листа, преминали процес на изсушаване и контролирано овлажняване, които съдържат тегловно повече от 0,65 на сто глицерин и са годни за пушене след проста манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване“, през 2020 г. е адаптиран метод за определяне на глицерол в тютюн.

Анализът на контролирани компоненти в тютюневия дим - катран, никотин и СО се извършва чрез 20-канална ротационна машина за пушене и газов хроматограф. Тези две технически средства изцяло отговарят на световните изисквания за анализ на тютюнев дим. Процесът на изследване на тютюневия дим се състои в два етапа – пропушване на цигарите и събиране на суровия кондензат, екстрахиране на кондензата и газ-хроматографско определяне на съдържанието на никотин в кондензата на тютюневия дим. Процесът на пушене е напълно автоматизиран. На нея може да се пропушват цигарите в три режима – стандартен и два интензивни /Масачузетски и Канадски/. При стандартния режим на пушене обемът на всмукване е 35 мл., продължителност на всмукване – 2 секунди, брой всмуквания на минута – 1 брой. При интензивните режими се завишава обема на всмукване на 45 и 55 мл., съответно и броят всмуквания на минута – 2 броя. Доказано е, че интензивните методи за пушене се доближават до маниера на пушене на хората в световен мащаб. След приключване на процеса на пушене събраният суров кондензат се екстрахира с изопропанол и се подлага на анализ с газов хроматограф за определяне съдържанието на никотин.

Освен контролираните компоненти в тютюневия дим изследванията в научните лаборатории на ИТТИ са насочени към разработване на методи за определяне на карбонилни вещества в газовата фаза на тютюневия дим. Тези вещества са с доказано вредно въздействие върху човешкото здраве. Адаптирани са методи за определяне на съдържанието на ацеталдехид, формлдехид, акролеин, ацетон, пропионалдехид и 5-хидроксиметил фурфурал в тютюневия дим. През 2020 г. е разработен метод за определяне на кротоналдехид в тютюневия дим.

 

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за пивоварната индустрия в цял свят. На фона на глобалното затопляне и климатичните промени все по-високата информираност за устойчивото развитие се превърна в една от най-важните за бранша теми. Това е причината пивоварните компании да възприемат цялостен подход към отговорното производство, въвеждайки програми за кръгова икономика, които обикновено обхващат цялата верига на доставките, както и социално-икономическото въздействие на техния бизнес.

Иновациите и модернизирането на производството благоприятства намаляването на въглеродните емисии, редуциране на използваните в производството ресурси. Разделното събиране на отпадъци може да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%. У нас, всички генерирани отпадъци в предприятията се събират разделно и непрекъснато се търсят възможности за оползотворяване и рециклиране на всеки отделен отпадък. В тази връзка, по данни на Съюза на пивоварите, през миналата година от пуснатите на пазара опаковки от членовете на сдружението са рециклирани приблизително 7 900 тона стъклени бутилки, 1 700 тона PET бутилки и 300 тона хартия. Събрани за рециклиране са и над 2 000 тона отпаковки кенове.

Едни от най-важните екологични решения за устойчивост в пивоварния сектор са свързани с оптимизирането на разхода на вода. Тя е жизненоважна за целия цикъл и интегритет в бирената индустрия – от култивирането на суровините – до пенливата напитка в чашата на консуматорите. С  цел опазване на водните ресурси българските пивовари са постигнали намаление на водата близо три пъти за последните 10 години, като за  производството на един хектолитър пиво днес се използват средно между 3 и 4 хектолитра вода. В същото време, пречистването на водите в трите големи пивоварни компании се извършва чрез анаеробни биологични инсталации, с които се  постига 100% третиране и 90% пречистване на производствените води.

Отново благодарение на инвестициите за енергийна ефективност и оптимизиране на ресурсите с 30 % се намалява използването на електроенергия в производството, като според данни на СПБ при производството на един хектолитър пиво при някои от компаниите през 2020 г. се използват само 22 MJ ток. За последните 2 години, в зависимост от въведените зелени иновации, относителните въглеродни емисии на големите пивоварни компании също са намалени средно с 12 - 14%, а с рециклирането на стъклените бирени бутилки са спестени 2 500 тона СО2.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Thursday, 17 June 2021

По време на посещението си в България комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Friday, 11 June 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Thursday, 17 June 2021

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков ще открие Националния събор...

Реколта, Пазари, Цени

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Wednesday, 16 June 2021

  Еnterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център към Комисията...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Wednesday, 09 June 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Thursday, 17 June 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел е на двудневно работно посещение в Португалия, в рамките на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.