Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ - РА изплати близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на млади фермери, които подписаха договорите си по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. Те подадоха инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката, който се осъществи през ИСУН. В края на лятото ДФЗ – РА одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадаха в 100% бюджет на приема в размер на 22 млн. евро.

 След встъпването си в длъжност в края на юли тази година, изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев успя да организира само за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери. За наваксване на изоставането беше ускорена и обработка на документите за извършване на първото авансово плащане. За целта беше облекчена административна тежест от представяне на хартиени досиета и документи. Административни проверки преди плащане в момента са правят служебно, на базата на осигурените достъпи до масивите на съответните ведомства, както и въз основа на въведения автоматизиран процес на изчисления. Така значително се съкрати нормативно определеният срок от два месеца за изплащане на финансовата помощ.

До две седмици се очаква Разплащателната агенция да преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.

            

 

ОБЩИНИТЕ УЧАСТВАТ АКТИВНО В ПОДГОТВКАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Експерти от общини и НСОРБ, които  представляват интересите на местните власти в работата на тематичните работни групи по подготовката на стратегическите документи за управление на Европейските фондове за следващия програмен период 2021-2027 г.,

провеждат работна среща в София.

Представителите на общините участват в  разработването на бъдещите оперативни програми, приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани с евросредства през следващите седем години. Специалистите по управление на европроекти дискутират националното законодателство за подготовката на стратегическите документи и актуалните потребности на общините, които следва да бъдат предвидени за програмно финансиране в новия програмен период.

Рамката за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. е дефинирана в ПМС № 142.

В процедурата за подготовката на Споразумението за партньорство няма съществени промени. Както и в предходния програмен период разработването на програмите се осъществява в Тематични работни групи (ТРГ), в които за първи път официално са включени и представители на академичната общност.

Общините оценяват положително предвижданото обсъждане на новите партньорски програми на различни места в страната – в регионите за планиране.

На този етап са отчетени предложенията на НСОРБ за обсъждане на  приоритетите за финансиране от бъдещите фондове и финансовото разпределение на средствата между програмите да бъде провеждано с отговорните партньори, в т.ч. и с НСОРБ и за включването на разпоредби, предвиждащи разработването и приемането на правила за дейността на работните групи.

Ведомствата, определени за водещи по отделните програми, стартираха сформирането на съответните ТРГ за същинската подготовка.

Към настоящия момент, Сдружението има свои представители в 15 ТРГ от общо 16, в които следва да има участие. Те  ще участват в разработването на програмите, които ще бъдат финансирани чрез фондовете на ЕС: Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от специалните фондове на Общността - „Убежище и миграция“, „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите.

За представители на НСОРБ в ТРГ, по предложение на общините са номинирани общински служители на ръководни и експертни позиции, а резервни представители в работата на тематичните групи са експерти от екипа на Сдружението.  Евроекспертите от общинските администрации в Котел, Варна, Столична община и райони, Стара Загора, Свищов, Гоце Делчев, Русе, Велико Търново, Летница, Димитровград, Бяла Слатина, Дупница, Кърджали и Бургас ще бъдат подпомагани и от  служители от отдела на НСОРБ по програми и проекти на общините.

Всички представители на НСОРБ имат солиден дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани със средства на ЕС и са номинирани от общини, които са активни в провежданите обсъждания на стратегическите документи и са допустими като бенефициенти по съответните програми.

Общият ангажимент на всички представители на НСОРБ в тематичните работни групи за подготовка на новия програмен период е защита на общите и консенсусните интереси на всички местни власти

Както и при подготовката на настоящия програмен период, НСОРБ ще продължи практиката да формира позициите на своите представители в ТРГ на база проучвания  сред заинтересованите общини.

От днес до петък в София заседава и ХІ Национална среща на експертите по европейски проекти и програми, организирана от Националното сдружение на общините. Във форума участват над 200 представители от всички общини в страната.

Разплащателните агенции на България и Хърватска подписват споразумение за борба с измамите

Разплащателните агенции на България и Хърватска подготвят съвместно споразумение за сътрудничество за противодействие на измамите. Това бе решено по време на  тридневен семинар, организиран със съдействието на дирекция АФКОС-МВР в Хърватска. Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев. Партньорството между двете разплащателни агенции започна през миналата година, когато домакин на първата среща беше ДФЗ-РА.

 По време на семинара в Загреб двете Разплащателни агенции обмениха опит в областта на превенцията и борбата с измамите, както и успешно решени практики при възникването и определянето на нередности и злоупотреби при управлението на средства от ЕС. В рамките на форума бяха дискутирани темите:

  • Управление на нередностите при изпълнението на ЕЗФРСР;
  • Проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности/измами;
  • Кръстосани проверки на взаимосвързани компании; конфликт на интереси;
  • Изкуствено създаване на условия за финансиране.

      Допълнително в трейнинг вариант бяха представени:

  • Примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск;
  • Примери за нередности и измами.

  Служителите на дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие" запознаха повече от 120 представители на различни институции на Република Хърватска с работни процеси и практики за идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. Особен интерес за хърватите предизвикаха темите за определянето и контролирането на изкуствено създадените условия, за конфликта на интереси, както и индикаторите за злоупотреби по ПРСР.

 

 

 

Комисарят Мария Габриел и кметове се обединиха за повече инвестиции в иновации и стартъпи в градовете

Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел се срещна в Брюксел с кметове, участващи в Европейското партньорство на стартъп градовете. Това е нова общоевропейска инициатива за мрежа от градове с цел насърчаване на разработването на взаимосвързани стартъп стратегии на местно ниво.

  Тя включва 28 европейски града, представляващи 15 държави-членки. На срещата бяха представители на морската ни столица Варна и Челопеч, където се изгражда първото стартъп село. Импулс за тази инициатива даде Срещата на върха на стартъпите в София през 2018 г. под егидата на българския еврокомисар. Тогава тя обяви създаването на две стартъп мрежи - за Централна и Източна Европа и за Западните Балкани, които вече работят успешно.

 На срещата  с кметовете, Мария Габриел информира за предстоящата декларация „Обединяване на сили за засилване на устойчивата цифрова трансформация в европейските градове и общности“ и ги насърчи да я подпишат. Декларацията ще бъде обявена официално от финландското председателство на 10 декември. „Градовете представляват 72% от европейското население и са центрове на технологични и социални иновации.

  През последните години в тях са разработени много иновативни цифрови решения, но тяхното влияние върху обществото като цяло остава ограничено и неравномерно разпределено в целия ЕС. Инициативи като Европейското партньорство на стартъп градовете са част от отговора на това предизвикателство. Така градовете могат да увеличат мащаба на цифровите решения и 300 милиона европейци да се радват на по-добро качество на живот в следващите години. Цифровата трансформация ще помогне на градовете да изпълнят своите климатични цели и да се намали вредата за околната среда“, заяви българският еврокомисар.

 Тя даде някои добри примери за стартъпи, променящи начина на живот в града в днешно време. Т. напр. успешната транспортна компания Болт, стартирала в Естония, сега е европейски конкурент на Юбер, като оперира в 100 града в 30 държави с 25 милиона клиенти. За да има повече такива успешни примери, Мария Габриел отбеляза необходимостта градските цифрови платформи, данни и услуги да бъдат оперативно съвместими.

Комисарят привлече вниманието на кметовете и към първият регионален инвестиционен механизъм, предназначен специално за цифровите иновации и разрастването на стартиращите цифрови предприятия в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Инструментите на механизма ще финансират както ранния етап, така и фазата на разрастване на стартъпите, които изискват рисково финансиране.

Инициативата ще се стреми също да предложи програма за техническа помощ за засилване на институционалния капацитет на публичните агенции в регионите за проектиране, разработване и прилагане на програми за иновации.

В контекст на бъдещия й ресор и новия седемгодишен бюджетен период, Мария Габриел наблегна на програма Хоризонт Европа. „В програма Хоризонт Европа ще засилим амбицията си и градовете ще играят централно място в политиката за научни изследвания и иновации. Чрез новия Европейски съвет за иновации, който сега е пилотен в рамките на „Хоризонт 2020“, и новия елемент Иновационни екосистеми, планираме да подкрепим политики за улесняване растежа на националните, регионални и местни иновационни екосистеми.

  Обвързването на тези екосистеми на равнище ЕС е голямо предизвикателство. Но това е в голяма полза на иноваторите, защото така могат да се допълват и бъдат по-конкурентни на глобалния пазар. Като кметове вие имате ключова роля в създаването на благоприятна за иновациите екосистема с частния сектор. Трябва да улесните и прилагате политики, които ще помогнат за създаването на жизнени предприемачески екосистеми, които могат да подхранват технологичните иновации и да доведат до конкурентни на пазара продукти и услуги“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

 По време на срещата беше представен и пилотният проект на Европейското партньорство на стартъп градовете, който се осъществява от Варна и румънския град Клуж-Напока. Очаква се през март да бъде организиран Младежки лагер за иновации, обединяващ три ключови думи: иновации, младеж и предприемачество.

Уведомителните писма за агроекологичните плащания за кампания 2017 вече са онлайн

Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) – https:?//sen.dfz.bg

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” - поле „Кореспонденция“. При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за връчено, като от следващият ден, започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.

Бенефициентите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в областната дирекция на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).

 Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в предоставянето на хартиен носител на уведомителните писма. Електронизацията на системите осигурява бърза и сигурна комуникация с бенефициентите.

 Припомняме, че кандидатите по схемите и мерките на директните плащания, ще получават вече онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Писмата се публикуват в Sistemataза електронни услуги Системата за електронни услуги, която е позиционирана на официалната интернет страница на фонда.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕС постигна споразумение за бюджета си за 2020 г.

ЕС постигна споразумение за бюджета си за 2020 г.

Вторник, 19 Ноември 2019

ЕС постигна споразумение за бюджета си за 2020 г.Представители на правителствата на 28-те страни...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

20 деца посетиха животновъдното стопанство на ЗППК “Напредък-Батак” , с. Батак

20 деца посетиха животновъдното стопанство на ЗППК “Напредък-Батак” , с. Батак

Понеделник, 11 Ноември 2019

 20 деца от XI и XII клас на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко...

Компании, Събития, Анализи

Вицепремиерът Марияна Николова ще участва в международния бизнес форум „Индия-Европа 29“

Вицепремиерът Марияна Николова ще участва в международния бизнес форум „Индия-Европа 29“

Понеделник, 18 Ноември 2019

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще участва в Петото издание...

Реколта, Пазари, Цени

Все по-ясно изразените климатични промени сериозно рефлектират върху земеделското производство

Все по-ясно изразените климатични промени сериозно рефлектират върху земеделското производство

Вторник, 19 Ноември 2019

Топлото време благоприятства развитието на неприятелите в пшеницата. Повечето от земеделските производители  вече проведоха...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Понеделник, 18 Ноември 2019

ДФ „Земеделие“ - РА изплати близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.