Приета е Конвергентната програма на Република България за периода 2021-2023 година

Със свое решение правителството прие Конвергентната програма на Република България за периода 2021-2023 година. Документът се изготвя ежегодно, в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС и графика на т.н. „Европейски семестър“ - инициативата за предварителна координация на икономическите политики в ЕС.

Предвид съвпадането на подготовката на Конвергентната програма с политическия цикъл (провеждане на парламентарни избори и предстоящо съставяне на ново правителство), фискалните параметри са разчетени при непроменени политики и информацията относно фискалната политика е изцяло базирана на средносрочната бюджетна прогноза, приета от Министерския съвет през есента на 2020 година.

Въпреки продължаващите здравна криза и икономическа несигурност, породени от глобалната пандемия от COVID-19, и в контекста на действащата и през 2021 г. обща клауза за изключение от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, основен приоритет на фискалната политика през текущата и следващите години продължава да бъде запазването на стабилността на публичните финанси, съчетано с осигуряването на необходимите мерки за стимулиране на икономическата активност в страната.

 Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2021 г.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2021 г, изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2021 г. е отрицателно в размер на 619,4 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 582,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 37,1 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2021 г. са в размер на 11 348,1 млн. лв. или 23,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходата година, когато приходите в бюджета все още не бяха засегнати от негативните ефекти от избухването на пандемията от COVID-19 в България, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370,8 млн. лв. (3,4%). При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава ръст с 501,6 млн. лв. (4,9 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 130,8 млн. лв. (15,7 %), сравнени с края на март 2020 година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8 830,3 млн. лв., което представлява 23,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 249,6 млн. лв. (2,9 %) спрямо отчетените за първото тримесечие на предходната година, като формират 77,8 % от общите постъпления по КФП за периода. Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби (от 31 март на 30 юни 2021 г.). През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията, също бе удължен срокът по ЗКПО, но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок преди удължаването - 31.03.2020 година.

Приходите от преки данъци са в размер на 1 263,2 млн. лв. или 18,1 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 4 402,7 млн. лв. (25,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 3 126,8 млн. лв. (27,9 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 205,7 млн. лв. (21,6 % от разчета), а тези от мита са в размер на 58,4 млн. лв. (24,9 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 336,5 млн. лв. или 26,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 827,8 млн. лв., което представлява 24,2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи по КФП са в размер на 1 814,1 млн. лв., което представлява 27,5 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 703,7 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2021 г. възлизат на 11 967,5 млн. лв., което е 22,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към март 2020 г. бяха в размер на 9 550,9 млн. лева. Значителният ръст на разходите през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан от една страна с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени незначителни по размер разходи за борба с пандемията от COVID- 19, докато през първото тримесечие на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на политиката по доходите и политиките в социалната сфера, заложени в одобрения ЗДБРБ за 2021 г.

Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат разходите, свързани с мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 314,2 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, разходи за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. В частта на капиталовите разходи и разходите за издръжка също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, ремонти на пътни инфраструктурни обекти, зимно поддържане на републиканската пътна мрежа и други.

Нелихвените разходи са в размер на 11 169,5 млн. лв., което представлява 22,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2021 г. са в размер на 10 349,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 813,6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 318,8 млн. лв. или 48,5 % от планираните за 2021 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 479,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2021 г. е 7,9 млрд. лв., в т.ч. 7,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

 Министерският съвет прие днес решение за изплащане на 231 900 лв. обезщетения за бавно правосъдие. Изплатените суми са от бюджета на Министерството на правосъдието за първото тримесечие на 2021 г. и са изплатени след сключени споразумения. Заявления по реда на закона имат право да подават обвиняеми или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Изявление на комисар Кириакиду по време на посещението й в България

Четвъртък, 17 Юни 2021

По време на посещението си в България комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Петък, 11 Юни 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Заместник-министър Неделков ще открие деветия национален събор на овцевъдите

Четвъртък, 17 Юни 2021

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков ще открие Националния събор...

Реколта, Пазари, Цени

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Предизвикателствата пред онлайн магазините

Сряда, 16 Юни 2021

  Еnterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център към Комисията...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Четвъртък, 17 Юни 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел е на двудневно работно посещение в Португалия, в рамките на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.